TIN TỨC

Ủy Ban Kiểm Tra Công đoàn Cao su Việt Nam Tổ chức Hội nghị Lần thứ hai, Khóa IX Nhiệm kỳ 2023-2028

Công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động công đoàn, thông qua hoạt động kiểm tra giám sát đã giúp cho các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu chi tài chính Công đoàn được đảm bảo, đúng nguyên tắc; đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn.

Nhằm đánh giá toàn diện hoạt động kiểm tra giám sát năm 2023, sáng ngày 25/12/2023 Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ủy ban Kiểm tra lần thứ hai Khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị UBKT Công đoàn Cao su Việt Nam lần thứ hai, Khóa IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Hội nghị đã tiến hành thông qua các dự thảo: báo cáo công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Quy chế làm việc của UBKT Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa IX; Thông báo phân công nhiệm vụ Ủy viên UBKT khóa IX, NK 2023-2028; Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024. Các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) đã thảo luận sôi nổi, đề xuất những nội dung hoạt động nhằm đổi mới công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2024. 100% các đồng chí UV.UBKT thống nhất với những nội dung dự thảo được thông qua tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hải – UV.BTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cao su Việt Nam đã nhận định hoạt động của UBKT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam và sự chỉ đạo của UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2023, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định về cơ bản UBKT Công đoàn các cấp đã có nhiều cố gắng, bám sát Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch để tổ chức kiểm tra. Tuy nhiên, năm 2023 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp nên việc tiến hành kiểm tra Công đoàn cấp dưới so với kế hoạch đầu năm của UBKT cấp Ngành cũng như các Công đoàn đơn vị trực thuộc chưa đạt so kế hoạch đề ra. Qua các hoạt động kiểm tra đồng cấp và kiểm tra cấp dưới cho thấy công đoàn các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam được thực hiện nghiêm túc; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đã dần đi vào nề nếp. Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại như: Một số đơn vị công tác triển khai cụ thể hoá các văn bản của Công đoàn cấp trên còn chậm; xây dựng quy chế chi tiêu chưa bám sát các quy định, văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Công đoàn Cao su Việt Nam, chưa cụ thể các khoản chi, mức chi; các cuộc kiểm tra chưa ban hành kết luận kiểm tra theo quy định của Tổng Liên đoàn (chỉ có biên bản làm việc); chế độ sinh hoạt ghi chép sổ sách còn sơ sài; thực hiện trích chuyển kinh phí công đoàn 2% qua tài khoản TLĐ và nộp nghĩa vụ về cấp trên chưa kịp thời; việc sử dụng tài chính công đoàn trong năm chưa cân đối được giữa thu và chi nhất là tỷ lệ chi lương và phụ cấp.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, UBKT Công đoàn Cao su Việt Nam được Tổng Liên đoàn phê duyệt gồm 09 UV.UBKT, tăng 02 ủy viên so với nhiệm kỳ trước, đồng nghĩa trong nhiệm kỳ này hoạt động kiểm tra giám sát được chú trọng và đẩy mạnh. Vì vậy, các đồng chí UV.UBKT Công đoàn Cao su Việt Nam, cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn các cấp phải phát huy tốt vai trò trong tổ chức và điều hành hoạt động của kiểm tra; tích cực nghiên cứu, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc bồi dưỡng đào tạo cán bộ kiểm tra cơ sở thông qua tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho toàn thể UV.UBKT Công đoàn các cấp đầu nhiệm kỳ; Tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra về tài chính cho cán bộ làm công tác kiểm tra Công đoàn các cấp; tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn và kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cấp dưới theo đúng kế hoạch đề ra nhằm đảm bảo chỉ tiêu của năm 2024 và chỉ tiêu của Nghị quyết 6b của Tổng Liên đoàn./.

                                                                               ỦY BAN KIỂM TRA