TIN TỨC

Một số doanh nghiệp bị giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn

Các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1-1-2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2023. Đó là nội dung Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi đóng kinh phí công đoàn, đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên được lùi đóng bảo kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31-12-2023 và báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính Tổng Liên đoàn) trước ngày 31-1-2024.

  • XEM THÊM:  Công văn 581/CĐCS-CSPL&QHLĐ ngày 22/9/2023 của Công đoàn Cao su Việt Nam v/v Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ và sửa đổi, bổ sung của quyết định số 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/8/2023 của Tổng Liên đoàn hỗ trợ đoàn viên đông đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng.

TỔNG HỢP